Изучување на електромагнетните појави. Запознавање со поимете електрицитет, електрично поле, електричен напон, електрична струја, магнетно поле, електрични и магнетни сили, електрични осцилации и наизменична струја.

Краток курс за нуклеарна физика и нуклеарна технологија. Курсот е мултимедијален: составен е од презентација, како и од квиз кој се решава пред и по презентацијата, сé со цел да се следи напредокот учениците и промената на размислувањата и сфаќањата за предностите на нуклеарната технологија. Овој курс е дел од проект на наши ученици кои ќе учествуваат на натпревар организиран од Меѓународната Агенција за Атомска Енергија.