Оваа активност е дел од проектната активност-кариерно советување, за ученици од трета и четврта година. Учениците мора да имаат 16 години за да учествуваат.