Изучување на електромагнетните појави. Запознавање со поимете електрицитет, електрично поле, електричен напон, електрична струја, магнетно поле, електрични и магнетни сили, електрични осцилации и наизменична струја.